Arvoden mm

Juristfirman Sjöstaden erbjuder 15 min kostnadsfri juridisk telefonrådgivning (telefon 076 76 58 146). Därefter debiteras ett fast arvode för varje påbörjad kvart.

Arvodet för juridisk konsultation (rådgivning) motsvarar den enligt lag fastställda rättshjälpstaxan för 2021, dvs 1 425 kr per timme exklusive moms  (totalt 1 782 kr inklusive moms).

Vi tillämpar ett schablonpris för upprättande av enklare avtal, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal m.m.. För upprättande av mer avancerade eller komplicerade avtal debiteras ordinarie timarvode.

Utöver arvodet tillkommer faktiska kostnader för resor, övernattningar och andra kostnader som belastar uppdraget.

Totalpriset för ett uppdrag beror således på den tidsåtgång som krävs och tillkommande faktiska kostnader, vilket kan vara svårt att uppskatta i förväg. Vi har dock som målsättning att fortlöpande informera kunden om tidsåtgång och kostnader.Vid mer tidskrävande ärenden kan ett fast totalpris överenskommas.

Dina kostnader kan ytterligare reduceras om du är berättigad till rättsskydd eller rättshjälp. Du kan också i vissa fall vara berättigad till nedsättning av rättskyddsavgiften och/eller tolkersättning.

BETALNING

Betalning sker mot faktura och ska vara Juristfirman Sjöstaden tillhanda enligt fakturan.

Vid dröjsmål tas en påminnelseavgift ut om 500 kronor och en  dröjsmålsränta på fakturabeloppet debiteras enligt räntelagen från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.